คำนำ

posted on 09 Sep 2011 15:44 by pokmv24
 
 
 
 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ง33101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่องอาหารและโภชนาการซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ต่างๆในเรื่องอาหารและโภชนาการผู้จัดทำได้เลือก หัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เรียนรู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.สมร  เทียมฤทธิ์ ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน
 
 

สารบัญ

posted on 09 Sep 2011 15:34 by pokmv24
 
 
     คำนำ                                     
 
     อาหารและโภชนาการ                                                          
 
     อาหาร                                    
 
     โภชนาการ                              
 
     ใยอาหาร                                 
 
     น้ำ                                          
 
     โปรตีน                                    
 
     คาร์โบไฮเดรต                         
 
     ไขมัน                                     
 
     เกลือแร่                                   
 
     วิตามิน                                    
 
     อ้างอิง                                     
 

อาหารและโภชนาการ

posted on 08 Sep 2011 15:14 by pokmv24
โภชนาการ  (nutrition) หมายถึง อาหาร (food) ที่เข้าสู่ร่างกายคนแล้ว  ร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุนและการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย โภชนาการมีความหมายกว้างกว่าและต่างจากคำว่าอาหาร  เพราะอาหารที่กินกันอยู่ทุกวันนี้มีดีเลวต่างกัน อาหารหลายชนิดที่กินแล้วรู้สึกอิ่ม แต่ไม่มีประโยชน์ หรือก่อโทษต่อร่างกายได้
          ถ้านำเอาอาหารต่างๆมาวิเคราะห์ จะพบว่ามีสารประกอบอยู่มากมายหลายชนิด โดยอาศัยหลักคุณค่าทางโภชนาการทำให้มีการจัดสารประกอบต่างๆ ในอาหารออกเป็น ๖ ประเภท คือ โปรตีน (protein) คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ไขมัน (fat) วิตามิน (vitamin) เกลือแร่ (mineral) และน้ำ สารประกอบทั้ง ๖ กลุ่มนี่เองที่เรียกว่า "สารอาหาร" (nutrient)  ร่างกายประกอบด้วยสารอาหารเหล่านี้ และการทำงานของร่างกายจะเป็นปกติอยู่ได้ก็ต่อเมื่อได้สารอาหารทั้ง ๖ ประเภทครบถ้วน